لیست غذا پرسی

لیست غذا پرسی

قیمت غذاها بصورت تک پرسی

چلو کباب برگ27000تومانچلو خورش فسنجان12000تومانخوراک ماهی25000تومان
چلو کباب کوبیده15000تومانچلو خورش ماهی 25000تومانبره درسته هر100نفر750/000تومان
چلو جوجه18000تومان چلو کره 6000تومانماهی شیر درسته500/000تومان
زرشک پلو با مرغ

14000تومان

کوبیده هر سیخ6500تومانبوقلمون درسته500/000تومان
شیرین پلو با مرغ15000تومانجوجه هر سیخ14000تومانانواع سالاد3500تومان
آلبالو پلو با مرغ16000تومانبرگ هر سیخ23000تومانماهی قزل آلا18000تومان
باقلا با ماهیچه30000تومانخوراک کوبیده15000تومانمیوه-شیرینی-شربت16000تومان
باقلا پلو با گوشت بره25000تومانخوراک جوجه18000توماننوشابه یا دوغ2500تومان
باقلا پلو با مرغ16000تومانخوراک برگ27000تومانمنوی کامل افطاری15000تومان
چلو خورش فسنجان12000تومانخوراک بیف یا زبان27000توماندسر 3500تومان

جستجوی دقیق تر

لیست, غذا, پرسی, تهیه, غذا