منو
Your Cart

اطلاعات تحویل

اجناس صحیح و سالم و تطهیر شده  در پای وانت تحویل داده میشود و به همین صورت نیز تحویل گرفته خواهد شد(درصورت پرداخت هزینه حمل ) به امانت گذاردن شناسنامه یا کارت ملی الزامی است 

50% مبلغ( فاکتور کرایه )جهت بیعانه دریافت میشود و مابقی قبل از ارسال اجناس از انبار تسویه میگردد
درصورتی که مراسم کامل (غذا-خدمات-مهماندارو......) به عهده ی تشریفات تفرشی باشد 48ساعت قبل از مراسم تسویه میگردد